header
דבר המנהלת
999.jpg
ביה"ס התיכון הטכנולוגי נעמת חדרה חרט על דגלו להיות מוסד חינוכי איכותי,
ערכי ואסתטי המאפשר לתלמידיו הזדמנות חדשה ללמידה לקראת בגרות
ולקראת תעודה טכנולוגית לצד רכישת מקצוע מבוקש.
בית הספר שואף להעניק לתלמידיו את הכלים הלימודיים והמקצועיים שיפתחו בפניהם
את מרב האפשריות להשתלבות מוצלחת בחברה.
אנו מאמינים שלכל תלמיד יש חוזקות וכישרונות ייחודיים. הוראה מותאמת ויצירת מסגרות נוספות 
ומגוונות מאפשרות לכל תלמיד לבוא לידי ביטוי ולהצליח!
בית הספר חותר לטפח תלמידים ערכיים, מעורבים ומשפיעים על הקהילה והחברה
ולצורך כך מפעיל תכנית מקיפה להכנה לצה"ל ולמעורבות חברתית – קהילתית.
תלמידי בית הספר משתתפים בפרויקטים חברתיים רבים ותורמים מכישוריהם
לרווחת אוכלוסיות שונות של קשישים, שמירה על הסביבה ועוד.
ברוח זו הצבנו את יעדי החינוך לשנה"ל תשע"ו ולאורם נלך ונפעל:
 
  1. תכנון ויישום תהליכי הוראה – למידה מגוונים וחדשניים.
  2. יישום של דרכי הערכה מגוונות כמו: תלקיטים, עבודות חקר ועוד.
  3. הגברת המעורבות החברתית של תלמידי בית הספר.
  4. מתן מענה דיפרנציאלי, מגוון ומותאם לכל תלמיד.
 
בכבוד רב,
טלי צ'מני
מנהלת בית הספר
 
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר